ശെരിക്കും ഞെട്ടിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇങ്ങിനെ ആണെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ആരായിരിക്കും ഈ വാവ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *